LIETUVOS PETANKĖS ASOCIACIJOS

ĮSTATAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos petankės asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
 2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
 3. Asociacijos finansiniai metai – sausio 01 d. – gruodžio 31 d.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

4. Asociacijos veiklos tikslai:
4.1. petankės sporto šakos plėtojimas ir populiarinimas Lietuvoje;
4.2. atstovavimas petankės klubų interesams nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose ir įstaigose;
4.3. dalyvavimas įgyvendinant kūno kultūros ir sporto programas;
4.4. rinktinių formavimas;
4.5. petankės žaidėjų ir rinktinių meistriškumo kėlimas, rengimas dalyvauti tarptautinėse varžybose;
4.6. petankės klubų kūrimosi skatinimas ir susijusios organizacinės ir metodinės pagalbos teikimas;
4.7. tarptautinių ryšių su kitų valstybių petankės asociacijomis palaikymas.
4.8. petankės varžybų organizavimas;

 1. Asociacijos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

Sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51)
Sporto įrenginių eksploatavimas (93.11)
Sporto klubų veikla (93.12)
Kita sportinė veikla (93.19)
Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29)
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99)

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jos nariais.

Naujais Asociacijos nariais gali būti juridiniai asmenys – petankės sporto klubai, taip pat kiti juridiniai asmenys nusipelnę petankės sportui, prisidėję prie petankės sporto populiarinimo ir materialinės techninės bazės stiprinimo. Juridinis asmuo, atitinkantis keliamus reikalavimus ir siekiantis tapti Asociacijos nariu, pateikia Asociacijos vadovui (toliau – prezidentas) prašymą įstoti į Asociaciją, kitus Asociacijos valdybos tarybos (toliau – tarybos) nurodytus dokumentus ir įsipareigoja laikytis Asociacijos įstatų.

  1. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
  2. Dėl asmens priėmimo į Asociaciją sprendžia Asociacijos valdyba taryba artimiausiame posėdyje po prašymo gavimo. Asociacijos valdyba Taryba gali tenkinti arba atmesti prašymą, nenurodydama motyvų.
  3. Jeigu Asociacijos valdyba taryba nutarė tenkinti prašymą, asmuo privalo per 10 dienų nuo pranešimo gavimo sumokėti stojamąjį įnašą. Tokiu atveju asmuo tampa Asociacijos nariu stojamojo įnašo sumokėjimo dieną. Stojančiajam nustatytu laiku nesumokėjus stojamojo įnašo (jo dalies),  Asociacijos valdybos tarybos sprendimas dėl šio asmens priėmimo į Asociaciją netenka galios. Tai neužkerta kelio pakartotinai kreiptis su prašymu dėl priėmimo į Asociaciją.
  4. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).
 1. Asociacijos narių pareigos:

11.1. laikytis Asociacijos įstatų;

11.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;

11.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

 1. Narystė Asociacijoje pasibaigia:

12.1. Asociacijos nariui išstojus iš Asociacijos;

12.2.  Asociacijos narį pašalinus iš Asociacijos;

12.3.  Asociacijos narį likvidavus (išregistravimo iš juridinių asmenų registro dieną);

12.4. teismui iškėlus Asociacijos nariui – juridiniam asmeniui bankroto ar restruktūrizavimo bylą (bylos iškėlimo dieną) arba prasidėjus neteisminei bankroto ar restruktūrizavimo procedūrai;

12.5. kitais įstatymų numatytais atvejais.

 1. Asociacijos nario asmenvardžio (juridinio asmens pavadinimo, fizinio asmens vardo ar pavardės) pasikeitimas narystės Asociacijoje nenutraukia.
 2. Įstatymų pasikeitimas nutraukia narystės santykius, jeigu tokia pasekmė įsakmiai nurodyta įstatymuose.
 3. Asociacijos narį – juridinį asmenį reorganizavus, jo teisių ir pareigų perėmėjas lieka  Asociacijos nariu (skaidymo ar atskyrimo atveju – tik vienas perėmėjų, nurodytas reorganizavimo projekte).
 4. Narystės sustabdymas ar kitoks laikinas atleidimas nuo Asociacijos nario pareigų vykdymo negalimas.
 5. Asociacijos narys, pageidaujantis išstoti iš Asociacijos, raštu praneša apie tai  Asociacijos prezidentui ne vėliau kaip likus 30 dienų iki išstojimo. Narystės santykiai tokiu atveju pasibaigia pranešime nurodytą dieną. Jeigu Asociacijos narys pranešė apie išstojimą prieš trumpesnį terminą arba nenurodė išstojimo datos, narystės santykiai pasibaigia trisdešimtą dieną nuo pranešimo Asociacijoje gavimo dienos. Išstojantysis privalo iki narystės pabaigos visiškai atsiskaityti su Asociacija.
 6. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu:

18.1. vykdo veiklą, kuri daro turtinės ar neturtinės žalos Asociacijai;

18.2. pažeidžia Asociacijos įstatus ir (ar) nevykdo Asociacijos organų sprendimų;

18.3. laiku nemoka nario mokesčių, jeigu už tokį pažeidimą jau buvo bent kartą įspėtas;

 1. Sprendimą pašalinti narį iš Asociacijos priima Asociacijos valdyba taryba. Sprendimas dėl pašalinimo iš Asociacijos įsigalioja nuo sprendimo priėmimo dienos.
 2. Pasibaigus narystei, išstojusiojo ar pašalintojo Asociacijos nario sumokėti stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Jeigu narystės santykių pasibaigimo dieną Asociacijos narys turi įsiskolinimą Asociacijai, skola išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

 1. Asociacijos organai yra:

21.1. visuotinis narių susirinkimas;

21.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – prezidentas;

21.3. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba taryba;

21.4. revizorius.

 1. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija naesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.
 2. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba taryba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba taryba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, visuotinį narių susirinkimą šaukia prezidentas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 39 punkte nurodyta tvarka.

Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per 30 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.

 1. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.
 2. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/3 Asociacijos narių, valdyba taryba arba prezidentas.
 3. Asociacijos prezidentą 3 metų laikotarpiui renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis narių susirinkimas taryba. Prezidentui nesant, jo pareigas eina kitas tarybos narys. Eiti prezidento pareigas, jam nesant, gali kitas tarybos narys tik gavęs tarybos įgaliojimą.

Valdybos nario kadencijų skaičius yra ne daugiau kaip 3 (trys) kadencijos iš eilės

 1. Prezidentas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat vadovaudamasis šiais įstatais, visuotinio narių susirinkimo ir tarybos nutarimais sudaro sandorius Asociacijos vardu.
 2. Prezidentas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:

28.1. kartu su taryba atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą ir yra Asociacijos tarybos darbo organizatorius;

28.2. priima į darbą ir atleidžia iš jo tarybos samdomus darbuotojus, tarybos pritarimu su jais sudaro darbo sutartis;

28.3. parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;

28.4. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

28.5. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai tarybai ir Asociacijos nariams;

28.6. kartu su taryba įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

28.7. analizuoja valdybos pasiūlymus ne rečiau, nei kartą per du mėnesius akivaizdiniu ar nuotoliniu būdu organizuoja, veda ir protokoluoja tarybos posėdžius;

28.8. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

28.9. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;

28.10. išduoda įgaliojimus, atlieka kitas teisės aktuose (įskaitant, bet neapsiribojant LR Asociacijų įstatyme), šiuose įstatuose ir prezidento pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.

 1. Valdybą Tarybą 3 metų laikotarpiui renka ir atšaukia tvirtina visuotinis narių susirinkimas. Taryba savo veiklą pradeda pasibaigus visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui.

Valdybą sudaro 3 nariai, kuriais gali būti Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.

Tarybą sudaro Asociacijos narių – juridinių asmenų deleguoti fiziniai asmenys – tarybos nariai. Po vieną tarybos narį nuo kiekvieno Asociacijos nario.

Valdybos nario kadencijų skaičius yra ne daugiau kaip 3 (trys) kadencijos iš eilės

 1. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

Asociacijos nariai – juridiniai asmenys deleguoja į tarybą savo narius (fizinius asmenis) suteikdami jiems raštiškus atstovavimo įgaliojimus. (Pastaba: gautas pasiūlymas, kad keli klubai susitarę tarpusavyje gali deleguoti tą patį žmogų iš savo narių tarpo atstovauti keliems klubams. Tokiu atveju įgaliotas LPA tarybos narys balsavimuose turi tiek balsų, kiek LPA narių-klubų atstovauja)

Asociacijos narys gali suteikti atstovavimo įgaliojimą pakaitiniam įgaliotam asmeniui. Pakaitinis asmuo keičia tarybos narį ir atstovauja juridinį asmenį taryboje, jeigu tarybos narys negali dalyvauti posėdyje dėl ligos, darbo ar kitos svarbios priežasties.

 1. valdyba Taryba iš savo narių renka valdybos pirmininką Asociacijos prezidentą. Prezidentas turi teisę be įgaliojimo atstovauti Asociaciją visose valstybinėse ir privačiose įstaigose, organizacijose bei įmonėse, visose teismo, teisėsaugos ir kitose institucijose. Prezidento įgaliojimai užsibaigia kartu su jį išrinkusios tarybos įgaliojimais.
 2. Valdybos Tarybos nariams už veiklą valdyboje taryboje neatlyginama.
 3. valdyba Taryba:

33.1. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą. Svarsto, vykdo, tvirtina Asociacijos visuotinio narių susirinkimo pavestus klausimus ir įgyvendina nutarimus;

33.2. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir prezidentui;

33.3. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;

33.4. svarsto Asociacijos narių, valdybos tarybos narių ir prezidento keliamus klausimus;

33.5. nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;

33.6. ruošia, svarsto ir teikia tvirtinti Asociacijos žaidėjų licencijavimo tvarką, kurią tvirtina Asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Ruošia ir teikia tvirtinti Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui kitas tvarkas būtinas Asociacijos tikslų įgyvendinimui;

33.7. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos tarybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.

33.8. sprendimų priėmimo tvarka taryboje nesiskiria nuo Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 7 dalyje nustatytos.

33.9. tarybos posėdžiai yra atviri. Organizuojant nuotolinius tarybos posėdžius sudaromos techninės stebėjimo galimybės visiems pageidaujantiems nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų.

 1. Sprendimus valdyba taryba priima savo posėdžiuose. Valdybos Tarybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas prezidentas. valdyba Taryba gali priimti priima sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip  ½  jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Tarybos nariai darbotvarkės klausimais gali balsuoti žodžiu ar raštu akivaizdiniu ar nuotoliniu būdu.Tarybos narys savo valią (,,už“, „susilaikau“ ar ,,prieš“) balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas elektroniniu paštu. Iš anksto balsavę tarybos nariai laikomi dalyvavusiais tarybos posėdyje.

V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 1. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
 2. Prezidentas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą .
 3. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 3 metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

Revizoriaus kadencijų skaičius yra ne daugiau kaip 3 (trys) kadencijos iš eilės

VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

 1. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami: VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai”.
 2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu (vienu ar keliais Asociacijos nario pateiktais elektroninio pašto adresais) arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje tinklapyje ir socialinių tinklų paskyrose.
 3. Informacija apie Asociacijos veiklą yra atvira ir viešai prieinama Asociacijos tinklapyje ir socialinių tinklų paskyrose. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina prezidentas.
 4. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

 

VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

 1. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba taryba, vadovaudamasi teisės aktais.

 

VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

 1. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

 1. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

 1. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
 2. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

Įstatai įsigalioja įregistravus juos VĮ Registrų centre

 

Pezidentas

 

Projekto v.4 taisyti punktai:

 • 26
 • 27
 • 28.1
 • 28.2
 • 28.10
 • 29
 • 31
 • 33.1
 • 33.2
 • 33.6
 • 34

 

 

Kitos naujienos